ទំនាក់ទំនង

ផ្ញើអ៊ីមែលមក

cleanrest@cambodiaecobusiness.org

ទូរស័ព្ទមកយើង

011 275 284

ទំនាក់ទំនង

ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា