ឈ្មោះអាជីវកម្មដែលប្រឡងប្រណាំង«ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ស្អាត»

Image Description

កាហ្វេ មេត្រូ

Image Description

ខូសស្ដា កាហ្វេ

Image Description

ភោជនីយដ្ឋាន ជំនោរក្បាលកោះ

Image Description

IL FORNO PHNOM PENH

Image Description

ភោជនីយដ្ឋាន មណ្ឌលគីរី

Image Description

DAIRY QUEEN

Image Description

KRISPY KREME

Image Description

SWENSEN'Sពាក្យស្នើសុំចូលរួមប្រឡងប្រណាំង ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ស្អាតសេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗ

Announcement

ព្រឹត្តិការណ៍

View All Events

ត្រាគ្មាន ក្រដាសក្រោមតុ និងបង្គន់អនាម័យស្អាត