ឈ្មោះអាជីវកម្មដែលប្រឡងប្រណាំង«ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ស្អាត»

Image Description

ផាក កាហ្វេ

Image Description

ប្រោន ខហ្វី អែន បេកឃ័ររី

Image Description

កាហ្វេ អាម៉ាហ្សូន ខេមបូឌា

Image Description

ដឹ ភីហ្សា ខមផេនី ខេមបូឌា

Image Description

តួលេហ្សួ ខេមបូឌា (TOUS les JOURS - Cambodia)

Image Description

សាន់តាហ្វេ ខេមបូឌា (SANTA FÉ)

Image Description

ឡឺ ប្រេស៊ីដង់ (Le President)

Image Description

ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុបគីស៊ុប

Image Description

ភោជនីយដ្ឋាន ម្លិះ ភ្នំពេញ

Image Description

ភោជនីយដ្ឋាន ខេមា (ប៉ាស្ទ័រ)ពាក្យស្នើសុំចូលរួមប្រឡងប្រណាំង ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ស្អាតសេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗ

Announcement

ព្រឹត្តិការណ៍

View All Events

ត្រាគ្មាន ក្រដាសក្រោមតុ និងបង្គន់អនាម័យស្អាត